1. splines

  splines, längsgående bommar (räfflor) på en axel, som passar i motsvarande spår i ett nav.
 2. interpolation

  interpolation, i matematiken en metod att utgående från en funktions värden för vissa variabelvärden approximativt beräkna funktionen för mellanliggande variabelvärden.

 3. splinefunktion

  splinefunktion, en matematisk funktion S( x) som antar givna värden i ett antal knutpunkter och som definieras av olika polynom (oftast av tredje graden) i vart och ett av intervallen mellan dessa.
 4. approximationsteori

  approximationsteori, den del av matematiken som ger den teoretiska bakgrunden för beräkning av ungefärliga värden på en sökt storhet.
 5. numerisk analys

  numerisk analys, vetenskap som behandlar konstruktion och analys av metoder för att med dator numeriskt beräkna (approximativa) lösningar till matematiska problem.
 6. dataanalys

  dataanalys, klargörande beskrivning av data, dvs. observationer, mätresultat eller andra fakta.