1. åklagare

  åklagare, allmän åklagare, jurist inom rättsväsendet med uppgift att utreda brott, fatta beslut om åtal ska väckas eller inte samt processa i tingsrätt och hovrätt i brottmål.

 2. Jämställdhetsnämnden

  Jämställdhetsnämnden, tidigare statlig nämnd, inrättad 1979, med uppgift att jämte dåvarande Jämställdhetsombudsmannen tillse att jämställdhetslagen efterlevdes.
 3. Jordbruksverket

  Jordbruksverket, egentligen Statens jordbruksverk, Jönköping, central myndighet för jordbruksfrågor som 1 juli 1991 ersatte Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd.
 4. triage

  triage, medicinsk snabb förstahandsbedömning av skadade och sjuka på en katastrofplats eller ett akutintag.
 5. förvaring

  förvaring, deposition, inom civilrätten avtal om att mot ersättning eller gratis åta sig att vårda och tillse annans lösa sak (inte bara att ställa förvaringsutrymme till förfogande).
 6. djurplågeri

  djurplågeri, brott mot allmän ordning som enligt brottsbalken innebär att någon uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom misshandel, överansträngning, vanvård eller på annat sätt otillbörligen utsätter djur för lidande.
 7. fördelare

  fördelare, komponent i förbränningsmotorer med tändstift (inkluderande vanliga bensinmotorer).
 8. Jämställdhetsombudsmannen

  Jämställdhetsombudsmannen, JämO, 1979–2008 statlig befattningshavare med uppgift att tillse att jämställdhetslagen efterlevdes.
 9. gasbrännare

  gasbrännare, apparat för blandning av brännbar gas med luft samt för förbränning av blandningen.
 10. Little Rock

  Little Rock, huvudstad i delstaten Arkansas, USA; 198 000 invånare (2016), i storstadsområdet 734 600 invånare.