1. val

  val, gammal svensk antalsenhet använd för sill och strömming.
 2. val

  val, process då röstberättigade invånare utser representanter i riksdag och kommunala församlingar efter offentligrättslig reglering.

 3. extra val

  extra val, extraval, nyval, val till riksdagen som kan utlysas av regeringen mellan de ordinarie valen under pågående valperiod och som ska hållas inom tre månader från beslutet (regeringsformen 3:11).
 4. proportionella val

  proportionella val, valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

 5. val

  val, nyckelbegrepp i existentialismen, enligt vilken människans situation karakteriseras av val; människan definierar vem hon är genom sina val, och dessa val skapar ångest.
 6. allmänna val

  allmänna val, på allmän rösträtt baserade, återkommande direkta val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige.

 7. indirekt val

  indirekt val, val genom ombud/elektorer av president eller av ledamöter i riksdag eller annat beslutande organ.
 8. valar

  valar, Cetacea, ordning däggdjur med ca 80 nutida arter fördelade på de två underordningarna bardvalar och tandvalar.

 9. Valkyrian

  Valkyrian, tyska Die Walküre, musikdrama i tre akter av Wagner, den andra, ofta separat uppförda delen av Nibelungens ring.
 10. Valdemar Birgersson

  Valdemar Birgersson, född ca 1240, död 1302, kung av Sverige 1250–75, son till Birger jarl och kung Erik Erikssons syster Ingeborg.