1. insatt

  in`satt adj., neutr. ~ ORDLED: in--satt
  Svensk ordbok
 2. insats

  in`sats subst. ~en ~er ORDLED: in--sats-en
  Svensk ordbok
 3. insätta

  in`sätta verb insatte insatt, pres. insätter ORDLED: in--sätt-er SUBST.: insättande, insättning (till 3); insats (till 1)
  Svensk ordbok
 4. isättning

  i`sättning subst. ~en ~ar ORDLED: i--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. snösko

  snö`sko subst. ~n ~r ORDLED: snö--skon
  Svensk ordbok
 6. kulturgärning

  kultu`rgärning subst. ~en ~ar ORDLED: kult-ur--gärn-ing-en
  Svensk ordbok
 7. betkampanj

  be`tkampanj subst. ~en ~er ORDLED: bet--kamp-anj-en
  Svensk ordbok
 8. folkbildning

  folkbildning [fål`k-] subst. ~en ORDLED: folk--bild-ning-en
  Svensk ordbok
 9. sammanfattningsvis

  samm`anfattningsvis adv. ORDLED: samm-an--fatt-nings-vis
  Svensk ordbok
 10. behjärtad

  behjärt´ad adj. behjärtat ORDLED: be-hjärt-ad
  Svensk ordbok