1. befallning

  befall´ning subst. ~en ~ar ORDLED: be-fall-ning-en
  Svensk ordbok
 2. pamflettist

  pamflettis´t subst. ~en ~er ORDLED: pamfl-ett-ist-en
  Svensk ordbok
 3. ukas

  uka´s subst. ~en ~er ORDLED: ukas-en
  Svensk ordbok
 4. förständigande

  förstän´digande subst. ~t ~n ORDLED: för-ständ-ig-and-et
  Svensk ordbok
 5. säga åt

  säga å´t [säja äv. säga] verb sade sagt ORDLED: säg-er
  Svensk ordbok
 6. efterkomma

  ef`terkomma verb efterkom efterkommit efterkommen efterkomna, pres. efterkommer ORDLED: efter--komm-er SUBST.: efterkommande
  Svensk ordbok
 7. imperativisk

  imperativisk [im`- äv. im´-] adj. ~t ORDLED: im-per-at-iv-isk
  Svensk ordbok
 8. eldkommando

  el`dkommando subst. ~t ~n ORDLED: eld--kom-mand-ot
  Svensk ordbok
 9. ohörsam

  o`hörsam adj. ~t ~ma ORDLED: o--hör-sam
  Svensk ordbok
 10. hörsamma

  hö`rsamma verb ~de ~t ORDLED: hör-samm-ar SUBST.: hörsammande
  Svensk ordbok