1. bibeltrogen

  bi`beltrogen adj. bibeltroget bibeltrogna ORDLED: bibel--trogen
  Svensk ordbok
 2. lejongrop

  lej`ongrop subst. ~en ~ar ORDLED: lej-on--grop-en
  Svensk ordbok
 3. kiliasm

  kilias´m [k- äv. ç-] subst. ~en ORDLED: kili-asm-en
  Svensk ordbok
 4. mordängel

  mo`rdängel subst. ~n mordänglar ORDLED: mord--ängl-ar
  Svensk ordbok
 5. judaskyss

  ju`daskyss subst. ~en ~ar ORDLED: judas--kyss-en
  Svensk ordbok
 6. valfisk

  va`lfisk subst. ~en ~ar ORDLED: val--fisk-en
  Svensk ordbok
 7. bokstavsinspiration

  bokstavsinspiration [bo`k- el. bok`-] subst. ~en ORDLED: bok-stavs--in-spir-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. biblicism

  biblicism´ subst. ~en ~er ORDLED: bibl-ic-ism-en
  Svensk ordbok
 9. lydkonung

  ly`dkonung subst. ~en ~ar ORDLED: lyd--kon-ung-en
  Svensk ordbok
 10. bibelöversättning

  bi`belöversättning subst. ~en ~ar ORDLED: bibel--över-sätt-ning-en
  Svensk ordbok