1. campare

  cam`pare subst. ~n äv. camparn, plur. ~, best. plur. camparna äv. kam`pare ~n äv. kamparn, plur. ~, best. plur. kamparna ORDLED: camp-ar-en, kamp-ar-en
  Svensk ordbok
 2. campa

  cam`pa äv. kam`pa verb ~de ~t ORDLED: camp-ar, kamp-ar SUBST.: campande, camping, kampande, kampning
  Svensk ordbok
 3. camp

  camp [käm´p äv. kam´p] adj., ibl. best. f. och plur. ~a
  Svensk ordbok
 4. kampare

  kampare se campare
  Svensk ordbok
 5. kampa

  kampa se campa
  Svensk ordbok
 6. campus

  campus [käm´pus äv. kam´pus] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: camp-us
  Svensk ordbok
 7. kampera

  kampe´ra verb ~de ~t ORDLED: kamp-er-ar SUBST.: kamperande, kampering
  Svensk ordbok
 8. campingplats

  cam`pingplats subst. ~en ~er ORDLED: camp-ing--plats-en
  Svensk ordbok
 9. camping

  cam´ping subst. ~en ~ar ORDLED: camp-ing-en
  Svensk ordbok
 10. fältmarskalk

  fäl`tmarskalk subst. ~en ~ar ORDLED: fält--mar-skalk-en
  Svensk ordbok