1. dunka

  dunk`a verb ~de ~t ORDLED: dunk-ar SUBST.: dunkande, dunkning; 2dunk , 1dunk (till 2)
  Svensk ordbok
 2. dunka-dunka

  dunka-dunka [duŋkaduŋ`ka] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. dunk

  2dunk subst. ~et ORDLED: dunk-et
  Svensk ordbok
 4. dunk

  1dunk subst. ~en ~ar ORDLED: dunk-en
  Svensk ordbok
 5. ryggdunkare

  rygg`dunkare subst. ~n äv. ryggdunkarn, plur. ~, best. plur. ryggdunkarna ORDLED: rygg--dunk-ar-en
  Svensk ordbok
 6. pålkran

  på`lkran subst. ~en ~ar ORDLED: pål--kran-en
  Svensk ordbok
 7. bensindunk

  bensi`ndunk subst. ~en ~ar ORDLED: bens-in--dunk-en
  Svensk ordbok
 8. dunkelblå

  dunk`elblå adj. ~tt, best. f. och plur. ~ el. ~a ORDLED: dunkel--blå
  Svensk ordbok
 9. serveess

  serveess el. servess [sör`v-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: serv(e)--ess-et
  Svensk ordbok
 10. kopparslagare

  kopparslagare [kåp`-] subst. ~n äv. kopparslagarn, plur. ~, best. plur. kopparslagarna ORDLED: koppar--slag-ar-en
  Svensk ordbok