1. födelsedag

  fö`delsedag subst. ~en ~ar ORDLED: föd-else--dag-en
  Svensk ordbok
 2. grattis

  gratt´is interj. ORDLED: gratt-is
  Svensk ordbok
 3. lyckönskning

  lyck`önskning subst. ~en ~ar ORDLED: lyck--önsk-ning-en
  Svensk ordbok
 4. gratulera

  gratule´ra verb ~de ~t ORDLED: gratul-er-ar SUBST.: gratulerande; gratulation
  Svensk ordbok
 5. slumpa sig

  slum`pa sig verb slumpade slumpat ORDLED: slump-ar
  Svensk ordbok
 6. födelsedagsbarn

  fö`delsedagsbarn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: föd-else-dags--barn-et
  Svensk ordbok
 7. jubilar

  jubila´r subst. ~en ~er ORDLED: jubil-ar-en
  Svensk ordbok
 8. gratulation

  gratulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: gratul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 9. femtioårsdag

  femtioårsdag äv. femtiårsdag [fem`ti(o)-] subst. ~en ~ar ORDLED: fem-ti(o)-års--dag-en
  Svensk ordbok
 10. present

  1presen´t subst. ~en ~er ORDLED: pre-sent-en
  Svensk ordbok