1. fabricera

  fabrice´ra verb ~de ~t ORDLED: fabr-ic-er-ar SUBST.: fabricerande, fabricering; fabrikation
  Svensk ordbok
 2. fabrikation

  fabrikation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: fabr-ik-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. fabrikant

  fabrikan´t subst. ~en ~er ORDLED: fabr-ik-ant-en
  Svensk ordbok
 4. fabrikat

  fabrika´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fabr-ik-at-et
  Svensk ordbok
 5. tillverka

  till`verka verb ~de ~t ORDLED: till--verk-ar SUBST.: tillverkande, tillverkning
  Svensk ordbok
 6. framställa

  fram`ställa verb framställde framställt, pres. framställer ORDLED: fram--ställ-er SUBST.: framställande, framställning; framställan (till 2)
  Svensk ordbok