1. kik

  kik subst. ~en ~ar ORDLED: kik-en
  Svensk ordbok
 2. kika

  ki`ka verb ~de ~t ORDLED: kik-ar SUBST.: kikande
  Svensk ordbok
 3. kikare

  ki`kare subst. ~n äv. kikarn, plur. ~, best. plur. kikarna ORDLED: kik-ar-en
  Svensk ordbok
 4. kikkran

  ki`kkran subst. ~en ~ar ORDLED: kik--kran-en
  Svensk ordbok
 5. kikhål

  ki`khål subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kik--hål-et
  Svensk ordbok
 6. kikarsikte

  ki`karsikte subst. ~t ~n ORDLED: kik-ar--sikt-et
  Svensk ordbok
 7. kikning

  ki`kning subst. ~en ~ar ORDLED: kik-ning-en
  Svensk ordbok
 8. kikhosta

  ki`khosta subst. ~n ORDLED: kik--host-an
  Svensk ordbok
 9. kikbär

  kikbär [çi`k- el. çi´k-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kik--bär-et
  Svensk ordbok
 10. kikärt

  ki`kärt subst. ~en ~er ORDLED: kik--ärt-en
  Svensk ordbok