1. luras

  lu`ras verb lurades lurats ORDLED: lur-as SUBST.: lurande
  Svensk ordbok
 2. lura ut

  lura u´t verb lurade lurat ORDLED: lur-ar
  Svensk ordbok
 3. lur

  2lur subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. lurig

  lu`rig adj. ~t ORDLED: lur-ig
  Svensk ordbok
 5. lura

  lu`ra verb ~de ~t ORDLED: lur-ar SUBST.: lurande
  Svensk ordbok
 6. lur

  1lur subst. ~en ~ar ORDLED: lur-en
  Svensk ordbok
 7. lättlurad

  lätt`lurad adj. lättlurat ORDLED: lätt--lur-ad
  Svensk ordbok
 8. tupplur

  tupp`lur subst. ~en ~ar ORDLED: tupp--lur-en
  Svensk ordbok
 9. näverlur

  nä`verlur subst. ~en ~ar ORDLED: näver--lur-en
  Svensk ordbok
 10. lurifax

  lurifax [lu`r- äv. lu´r-] subst. ~en ~ar ORDLED: luri-fax-en
  Svensk ordbok