1. motståndskraft

  mo`tståndskraft subst. ~en ORDLED: mot-stånds--kraft-en
  Svensk ordbok
 2. isoleringscell

  isole`ringscell subst. ~en ~er ORDLED: isol-er-ings--cell-en
  Svensk ordbok
 3. rucklare

  ruck`lare subst. ~n äv. rucklarn, plur. ~, best. plur. rucklarna ORDLED: ruckl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. ruckla

  ruck`la verb ~de ~t ORDLED: ruckl-ar SUBST.: rucklande; 2ruckel
  Svensk ordbok
 5. bromsmedicin

  bromsmedicin [bråm`s-] subst. ~en ~er ORDLED: broms--med-ic-in-en
  Svensk ordbok
 6. roué

  roué [roe´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: rou-én
  Svensk ordbok
 7. enzymtvättmedel

  enzymtvättmedel [en(t)sy`m-] subst. enzymtvättmedlet, plur. ~, best. plur. enzymtvättmedlen ORDLED: en-zym--tvätt-medl-et
  Svensk ordbok
 8. tillintetgöra

  tillin`tetgöra verb tillintetgjorde tillintetgjort, pres. tillintetgör ORDLED: till-int-et--gjor-de SUBST.: tillintetgörande; tillintetgörelse
  Svensk ordbok
 9. mott

  mott [måt´] subst. ~en el. ~et, plur. ~ ORDLED: mott-en
  Svensk ordbok
 10. bryta ned

  bryta ne´d el. bryta ne´r verb bröt brutit, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: nedbrytande, nedbrytning, nerbrytande, nerbrytning
  Svensk ordbok