Sverige behöver mer kunskap!

Kunskapsstiftelsen ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga blir delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Du kan när som helst skicka in din ansökan till Kunskapsstiftelsen. Beskriv ditt projekt kortfattat och vad det skulle kosta att genomföra. Glöm inte att uppge syfte och målsättning och under vilken period projektet ska genomföras. Var också noga med att ange vem som är ansvarig för projektet och hur vi kan nå honom eller henne.

Kriterier för bedömning

Projekten som belönas med medel ska:
  • Bidra till stiftelsens syfte att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern, inklusive förskoleklass.
  • Ha en tydlig, beskriven målsättning.
  • Vara mätbara (projektets resultat ska kunna utvärderas).
  • Ha ett start- och ett slutdatum.
  • Pågå i mellan 1 vecka och 4 månader.
  • Ha en juridisk person (exempelvis skola eller förening) som mottagare av medel (en grupp elever får medel tilldelade av Kunskapsstiftelsen genom en juridisk person).
  • Inte kunna gynna personen, organisationen eller föreningen ekonomiskt efter projektets slut.

Medel till resor kan beviljas, men resan får aldrig vara syftet med projektet. I den mån datorer, läsplattor eller dylikt behöver användas i projekten ska dessa hyras in.

Vanliga frågor

En ansökan kan komma från en skola, en klass, ett kompisgäng eller en förening. Det viktiga är att projektet har fokus på ökad kunskap hos barn och ungdomar i grundskole- och/eller gymnasieåldern.

Det du vill genomföra ska ha positiv inverkan på kunskapsnivån hos barn och ungdomar i grundskole- och/eller gymnasieåldern. Vi premierar hellre många projekt än enbart ett fåtal. Vi ser gärna att det finns en spridning över hela landet när det gäller de projekt som premieras.

Projekten som belönas kan vara av ”digital” karaktär eller bygga på traditionella undervisningsformer. De kan vara relativt små i omfattning eller inbegripa hela skolområden.

När din ansökan kommit in till oss gör en referensgrupp en bedömning av projektet. Referensgruppen ser bland annat till hur väl projektet lever upp till Kunskapsstiftelsens ändamål samt till Kunskapsstiftelsens formella kriterier.

Nej, det krävs inte någon medfinansiär.

Ett projekt kan vara såväl litet som stort, från några tusen kronor och uppåt. Det avgörande är att det håller hög kvalitet och har fokus på kunskap.

Ansökningar kan skickas in fortlöpande under hela året.

Ja, när du har skickat in din ansökan får du ett meddelande om att vi har tagit emot den direkt på skärmen.

Du kommer att få ett skriftligt besked om din ansökan beviljats. Det skickas till den e-postadress som uppgavs i din ansökan. Har anslag beviljats får du också information om när medlen kan betalas ut och hur och när projektet ska redovisas.

Om ni inte kontaktas inom 2 veckor är er ansökan inte beviljad. Vi får in många ansökningar och har tyvärr inte tid att motivera eventuella avslag.

Kunskapsstiftelsens referensgrupp sammanträder fortlöpande. Om ni inte kontaktas inom 2 veckor är er ansökan inte beviljad. Vi får in många ansökningar och har tyvärr inte tid att motivera eventuella avslag.

Nej, de projekt vi beviljar ska sträcka sig mellan 1 vecka och 4 månader.

Ta kontakt med oss i god tid så att vi kan ta ställning till om du kan få respit för när projektet ska genomföras och redovisas.

Redovisningen till oss ska innehålla en berättelse om hur projektet genomförts, vilka och hur många som deltagit i projektet, verifierade kostnader för projektets genomförande samt en utvärdering av vilka mål som uppnåtts. Redovisningen ska vara oss tillhanda senast 1 månad efter att projektet har avslutats.

Du kommer att få en påminnelse, och om redovisning inte heller då görs återkräver vi det bidrag som utbetalats.

Normalt betalar vi ut pengarna inom en månad från den dag vi får en rekvisition från dig. En rekvisition är det skriftliga besked du skickar till oss om vart pengarna ska betalas ut. Vanligtvis krävs det ett bankkonto för att utbetalningen ska kunna genomföras.

Nej, tyvärr. Webbformuläret ska användas för samtliga ansökningar.

Överskjutande kostnader får du stå för själv. Om inte hela anslaget från oss är förbrukat på ett godkänt sätt ska du självmant se till att beloppet återbetalas.

Information och frågor

Vill du veta mer om Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse eller hur du ska gå tillväga för att göra en ansökan är du välkommen att kontakta:

Hubert Kjellberg
VD, Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse

Telefon: 072-727 47 01
E-post: stiftelsen@ne.se

Ansökningsformulär

Projektrubrik

Ämnesområde
Deltagarnas årskurs eller ålder och antal deltagare (elever och lärare)
Projektbeskrivning med syfte och mål
(max 3 000 tecken)
Projektperiod
Specificerad budget för projektet i sin helhet

Belopp som söks från Kunskapsstiftelsen
Skola eller förening
Kontaktperson
Adress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
E-post

Läs Nationalencyklopedins kunskapsstiftelses policy.


Om ni inte kontaktas inom 2 veckor är er ansökan inte beviljad. Vi får in många ansökningar och har tyvärr inte tid att motivera eventuella avslag.