1. balanserad tillväxt

  balanserad tillväxt, ekonomisk tillväxt vid vilken alla producerade nyttigheter och alla insatser av produktionsfaktorer har samma konstanta procentuella tillväxttakt över tiden, medan alla prisrelationer förblir oförändrade.
 2. balanserad budget

  balanserad budget, budget där inkomsterna är lika stora som utgifterna.
 3. balansera

  balansera [-aŋse´ra el. -anse´ra] verb ~de ~t ORDLED: bal-ans-er-ar SUBST.: balanserande, balansering
  Svensk ordbok
 4. balanserad vinst

  balanserad vinst, den vinst som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening redovisat och erlagt skatt för, men inte delat ut till ägarna.
 5. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 6. budget

  budget är en beräkning i förväg av alla inkomster och utgifter under ett år.
 7. integration

  integration, integrering, inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter förenas; även resultatet av en sådan process.

 8. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 9. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 10. balanserad

  balanserad [-aŋse´rad el. -anse´rad] adj. balanserat ORDLED: bal-ans-er-ad
  Svensk ordbok