1. expediera

  expedie´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-pedi-er-ar SUBST.: expedierande, expediering; expedition
  Svensk ordbok
 2. departement

  departement, del av Regeringskansliet med uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen.

 3. lagstiftning

  lagstiftning, det förfarande genom vilket en ny lag tillkommer eller en gammal lag ändras eller upphävs.

 4. Kanslikollegium

  Kanslikollegium, centralt svenskt ämbetsverk som uppkom 1626 genom att det kungliga kansliet organiserades som ett kollegium med rikskanslern som chef, biträdd av ett par riksråd som kansliråd (s.k. rikskansliråd).
 5. kansler

  kansler, ämbetsmannatitel, som i Sverige ingår i titlarna för justitiekanslern, universitetskanslern samt kanslern och vice kanslern vid Kungl. Maj:ts orden.

 6. Kunglig Majestäts kansli

  Kunglig Majestäts kansli, till och med 1974 sammanfattande benämning på Statsrådsberedningen, departementen, Justitiekanslern och Riksåklagaren; även den 1972 indragna Nedre justitierevisionen räknades dit.

 7. bulla

  bulla, en av påven utfärdad ämbetsskrivelse av stor vikt, ofta ett privilegium, uppkallad efter den blybulla varmed den beseglades.
 8. kansli

  kansli, ursprungligen benämning på ett rum där skrivelser mottogs och utfärdades, senare beteckning på det tjänstemannakollektiv som handhade dessa uppgifter.
 9. justering

  justering, ändring till något viktigare eller bättre; som juridisk term en handling, vanligen ett protokoll eller ett beslut, som efter kontroll och eventuella rättelser bekräftas och fastställs till sitt innehåll.
 10. ombudsråd

  ombudsråd, benämning 1714–19 på cheferna för de fem statsexpeditionerna vid Kungl.