1. inblandad

  in`blandad adj. inblandat ORDLED: in--bland-ad
  Svensk ordbok
 2. intelligent design

  intelligent design, ID, en idé som gör gällande att en intelligent kraft är inblandad i uppkomsten av den levande naturen.
 3. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 4. centrosom

  centrosom, organell från vilken kärnspolen utvecklas under celldelning.

 5. joniserande strålning

  joniserande strålning, oftast benämning på alfa-, beta- och gammastrålning som absorberas i materia och därvid slår ut elektroner från atomer och molekyler, efterlämnande elektriskt laddade joner.

 6. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 7. centriol

  centriol, cylinderformig cellorganell hos djur och vissa svampar och alger, bestående av nio fibriller parallellt anordnade i en ring.

 8. socialpsykologi

  socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer fungerar och påverkar de inblandade.

 9. korsningsschema

  korsningsschema, grafisk metod för att beräkna förväntad fördelning av olika genuppsättningar ( genotyper) och egenskaper ( fenotyper) hos avkomman vid korsning av två individer.
 10. krisuppgörelsen

  krisuppgörelsen, överenskommelse 1933 mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet i arbetslöshets- och jordbruksfrågorna.