1. kriminalitet

  kriminalitet, se brottslighet.
 2. kriminalitet

  kriminalite´t subst. ~en ORDLED: krim-in-al-itet-en
  Svensk ordbok
 3. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.
 4. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 5. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 6. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 7. rap

  rap är en musikstil där rytmiskt tal med rimmade texter framförs till musikackompanjemang.

 8. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 9. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).
 10. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.