1. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 2. laga kraft

  laga kraft, juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av domstol eller myndighet inte längre kan överklagas när bl.a. tiden för överklagande har gått ut.
 3. Newtons lagar

  Newtons lagar, tre grundläggande lagar eller axiom i ”Principia” som utgör grundvalen för Newtons mekanik: tröghetslagen, accelerationslagen och lagen om verkan och återverkan; se dynamik.
 4. lag

  lag. Man skiljer allmänt mellan normativa lagar, som föreskriver hur vi bör handla, och deskriptiva lagar, som beskriver faktiskt existerande samband, t.ex. i naturen.
 5. laga fång

  laga fång, fång, juridisk term för förvärv av äganderätt, t.ex. genom köp, byte, gåva, arv eller testamente.
 6. Jim Crow-lagarna

  Jim Crow-lagarna, benämning på delstatliga och lokala rasåtskillnadslagar i USA från och med slutet av 1800-talet, huvudsakligen (men inte enbart) stiftade i sydstaterna; ”Jim Crow” var en allmän, nedsättande benämning på en svart person.
 7. Mendels lagar

  Mendels lagar, de regler för nedärvningen som Mendel år 1865 formulerade från sina korsningsexperiment med ärter (se genetik) och som kom att bilda grunden för den tidiga ärftlighetsforskningen.
 8. Keplers lagar

  Keplers lagar, tre empiriska regler för planeternas rörelser.
 9. krigets lagar

  krigets lagar, den del av folkrätten som reglerar krigförande och neutrala staters uppträdande i krig och under ockupation.
 10. Hammurabis lag

  Hammurabis lag, Codex Hammurabi, samling lagtexter utfärdade av den babyloniske kungen Hammurabi på 1700-talet f.Kr.