1. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom ekologin detsamma som negativ feedback.
 2. negativa utsläpp

  negativa utsläpp, negativa koldioxidutsläppkoncept som innebär att upptag av koldioxid från atmosfären överskrider tillförsel av koldioxid.

 3. negativ återkoppling

  negativ återkoppling, inom förstärkartekniken detsamma som motkoppling.
 4. negativ

  negativ, (för)nekande; motsatt eller omvänd (i förhållande till det normala eller förväntade); ogynnsam, dålig; kritiskt inställd.
 5. negativ feedback

  negativ feedback, negativ återkoppling, innebär att resultatet av ett förlopp utlöser en motverkande reaktion; se feedback.
 6. negativ temperatur

  negativ temperatur, i fysiken en temperatur under den absoluta nollpunkten, dvs. lägre än –273,15 °C eller 0 K (kelvin).
 7. negativ

  negativ, i fotografiska och liknande sammanhang en omvänd bild, där mörka toner ersatts av ljusa, ljusa toner av mörka och färger av sina komplementfärger.
 8. negativ fastställelsetalan

  negativ fastställelsetalan, sådan talan inför domstol där käranden yrkar att domstolen ska fastställa att ett visst rättsförhållande inte föreligger, exempelvis att någon betalningsskyldighet inte föreligger.
 9. negativ binomialfördelning

  negativ binomialfördelning, diskret statistisk fördelning med två parametrar m och p.
 10. negativt kontraktsintresse

  negativt kontraktsintresse, en beskrivning av det intresse som kan tillgodoses genom skadestånd när avtal inte kommer till stånd eller när skadeståndsanspråket eljest inte kan bygga på avtalsrättslig grund.