1. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 2. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 3. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).
 4. omskärelse

  omskärelse, cirkumcision, fullständigt eller partiellt avlägsnande av penis förhud, så att ollonet helt eller delvis blir blottat.

 5. metallkristall

  metallkristall, fast fas uppbyggd av metallatomer på ett periodiskt ordnat sätt.
 6. funktionshinder

  funktionshinder, begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga i en viss situation eller i en viss miljö.
 7. hårt vatten

  hårt vatten, benämning på vatten som innehåller kalcium-, magnesium- och ibland järn(II)salter, huvudsakligen som vätekarbonater, klorider eller sulfater.
 8. energidryck

  energidryck, smaksatt dryck ofta, innehållande koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

 9. ikat

  ikat, reservagefärgning av garn, som genom skyddande ombindning eller på annat sätt färgas partiellt, så att det vid vävning bildas mönster.
 10. Horus

  Horus, en av det forntida Egyptens viktigaste gudomligheter, den främste av flera gudar i falkgestalt.