1. realism

  realism, i allmän betydelse verklighetssinne, medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det som har realitet.
 2. realismen

  realismen, se realism.
 3. realkapital

  realkapital, kapital (produktionsmedel) i form av bl.a. fabriker, verktyg, maskiner och mark som förutom råvara och arbetskraft krävs för att producera en vara.
 4. Real Madrid

  Real Madrid, egentligen Real Madrid Club de Fútbol, spansk fotbollsklubb bildad 1902.

 5. real

  real, silvermynt infört vid 1300-talets mitt i Spanien och Portugal.
 6. realskola

  realskola, skolform som avskaffades successivt under 1950- och 60-talen i och med att den obligatoriska skolan blev nioårig (de sista kommunala realskolorna upphörde dock först 1972).
 7. reallön

  reallön, realinkomst, lönens eller inkomstens köpkraft i varor och tjänster.
 8. realitetsprincipen

  realitetsprincipen, i klassisk psykoanalys motsatsen till lustprincipen (strävan efter omedelbar driftstillfredsställelse).
 9. realpolitik

  realpolitik, verklighetsanknuten, pragmatisk politik till skillnad från renodlat ideologisk politik.
 10. realavtal

  realavtal, avtal vid vilket avtalsbundenhet i princip uppstår först genom att avtalsföremålet överlämnas (genom s.k. tradition), t.ex. gåvoavtal, som med vissa undantag blir bindande först när gåvan överlämnats till gåvotagaren.