1. sikte

  sik`te subst. ~t ~n ORDLED: sikt-et
  Svensk ordbok
 2. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 3. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 4. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.

 6. högtryck

  högtryck, anticyklon, område i atmosfären där lufttrycket vid samma höjd över havet är högre än i omgivningen i alla riktningar.

 7. tillväxt

  tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP).

 8. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 9. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 10. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.