1. uppskov

  upp`skov subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--skov-et
  Svensk ordbok
 2. uppskov med mål

  uppskov med mål, uppskjutande av en rättegångsförhandling.
 3. uppskovsränta

  upp`skovsränta subst. ~n uppskovsräntor ORDLED: upp-skovs--ränt-an
  Svensk ordbok
 4. yrkande

  yrkande, processrättslig benämning på parts begäran att en domstol ska avkunna en dom med ett visst innehåll, exempelvis att svaranden ska förpliktas att betala ett skadestånd, eller fatta ett beslut avseende handläggningen, exempelvis att bevilja uppskov.
 5. jäv

  jäv, inom processrätten benämning dels på anmärkning som riktas mot riktigheten av ett krav, dels på de diskvalifikationsgrunder som gör att en domare är obehörig att döma i ett visst mål.
 6. anstånd

  anstånd, medgivande att få uppskjuta något; uppskov med militärtjänstgöring: den värnpliktige kan om synnerliga skäl föreligger få uppskjuta sin militärtjänst.
 7. Envar

  Envar, engelska Everyman, ett allegoriskt skådespel, en s.k. moralitet (morality play), från slutet av 1400-talet, på parrimmad vers.
 8. formell processledning

  formell processledning, inom juridiken den aktiva verksamhet som domaren utövar för att styra processens yttre förlopp, t.ex. att sätta ut tid för förhandling, bevilja uppskov eller dela upp handläggningen i olika frågor.
 9. moratorium

  moratorium, latinsk term för anstånd med betalning av skuld.
 10. bordläggning

  bordläggning, uppskov till kommande sammanträde med beslut i ett ärende.