1. aggregationstillstånd

  aggregationstillstånd, olika tillstånd som ett ämne kan befinna sig i.
 2. aggression

  aggression, i psykologin: beteende eller reaktion som har till syfte att tillfoga en annan individ skada eller obehag.
 3. agglomeration

  agglomeration, plats med sammanhängande tätbebyggelse.
 4. aggregering

  aggregering, bildning av aggregat.
 5. aggregera

  aggregera, samla ihop; klumpa ihop sig.
 6. aggregation

  aggregation, inom ekologin förhållandet att djurindivider samlas på grund av gemensam dragning till en viss plats eller en viss födokälla utan att det finns eller uppstår någon egentlig social relation mellan dem.
 7. agglutination

  agglutination, sammanklumpning, vanligen av celler, t.ex. blodkroppar eller bakterier.
 8. agglutinerande språk

  agglutinerande språk, enligt traditionell språktypologi den typ av språk där stam och böjningsmorfem är klart skilda från varandra.
 9. aggregat

  aggregat, anhopning, sammangyttring, helhet som bildas genom förening av (ofta olikartade) element – i kemin: löst sammanhållen, ofta oregelbunden struktur, sammansatt av mindre enheter såsom molekyler, joner eller partiklar.
 10. agglutinin

  agglutinin, antikropp som kan ge agglutination, dvs. orsaka sammanklumpning av t.ex. blodkroppar eller bakterier.