1. besluten

  beslu´ten adj. beslutet beslutna ORDLED: be-slut-en
  Svensk ordbok
 2. beslut

  beslut, val mellan olika handlingsalternativ; se beslutsteori.
 3. Frankrike

  Frankrike är ett av Europas största länder.

 4. interimistiskt beslut

  interimistiskt beslut, beslut där domstol eller myndighet, innan ett mål eller ärende slutgiltigt avgörs, bestämmer vad som i visst avseende ska gälla intill dess det föreligger ett avgörande som vunnit laga kraft.
 5. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 6. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 7. demokrati

  demokrati betyder folkmakt eller folkstyre.

 8. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 9. marknadsekonomi

  marknadsekonomi, ekonomiskt system som förutsätter enskild äganderätt, privatägda företag samt rätt för producenter och konsumenter att fritt agera som säljare och köpare.
 10. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.