1. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.
 2. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 3. betyg

  bety´g subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: be-tyg-et
  Svensk ordbok
 4. målrelaterade betyg

  målrelaterade betyg, en form av formaliserad värdering och gradering av elevernas studieresultat i skolan, som förutsätter att åsyftade kunskaps- och färdighetsmål i förväg noga preciserats.
 5. betygsnämnd

  betygsnämnd, grupp av personer som föreslår betyg på en akademisk doktorsavhandling och på det muntliga försvaret av denna.
 6. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.

 7. husförhör

  husförhör kallas det när prästen skulle kontrollera att människorna som bodde i församlingen kunde något om kristendomen.

 8. läroplan

  läroplan, riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet, för grundskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen och sedan 1998 också för förskolan (Lpfö 98).

 9. betyga

  bety´ga verb ~de ~t ORDLED: be-tyg-ar SUBST.: betygande
  Svensk ordbok
 10. betygelse

  bety´gelse subst. ~n ~r ORDLED: be-tyg-els-en
  Svensk ordbok