1. jom kippur

  jom kippur (eller yom kippur) är en viktig högtid inom judendomen.

 2. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 3. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 4. Galileo Galilei

  Galileo Galilei var en italiensk fysiker och astronom på 1600-talet som gjorde flera viktiga upptäckter.

 5. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 6. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.

 7. svampdjur

  svampdjur, spongier, Porifera, stam vattenlevande, fastsittande djur med ca 10 000 nutida arter, de allra flesta i havet från tidvattenszonen till djuphavet, i sötvatten 50 arter.

 8. ädelgaser

  ädelgaser, de vid rumstemperatur gasformiga grundämnena i periodiska systemets grupp 18: helium, neon, argon, krypton, xenon och radon, se tabell.
 9. flockimmunitet

  flockimmunitet, immunologiskt fenomen som uppträder när andelen av en befolkning som är immun mot ett smittämne är tillräckligt stor för att spridningen ska bli kraftigt begränsad.

 10. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).