1. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.

 2. organiserad brottslighet

  organiserad brottslighet, brottslighet som bedrivs av mer eller mindre väl strukturerade sammanslutningar i syfte att uppnå stora finansiella vinster genom illegala aktiviteter.

 3. dold brottslighet

  dold brottslighet, den del av den faktiska brottsligheten som inte kommer till uttryck i kriminalstatistiken.
 4. brottslig

  brottslig [bråt`s-] adj. ~t ORDLED: brotts-lig
  Svensk ordbok
 5. ekonomisk brottslighet

  ekonomisk brottslighet, ekobrott, systematisk brottslighet av ekonomisk karaktär inom legal näringsverksamhet, bl.a. skattebrott, brott mot borgenärer, brott mot aktiebolagslagen samt brott som gäller bedrägerier med EU-medel.
 6. brottsliga generationer

  brottsliga generationer, term som bygger på en hypotes inom kriminologin enligt vilken vissa födelseårgångar (kohorter) kännetecknas av större brottsbelastning än andra.
 7. gängbrottslighet

  gängbrottslighet, gängkriminalitet, brott som begås inom ramen för ett gruppsammanhang som har viss varaktighet och där brottsligheten spelar en inte obetydlig roll för gruppens identitet.

 8. ungdomsbrottslighet

  ungdomsbrottslighet, benämning inom kriminologin på den brottslighet som främst personer i åldern 15–20 år står för.

 9. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 10. brottslighet

  brottslighet [bråt`s-] subst. ~en ORDLED: brotts-lig-het-en
  Svensk ordbok