1. byte

  byte, i datorsammanhang benämning på bitgrupp omfattande åtta bitar, använd som måttenhet för digitala minnen och medier och med beteckning B.
 2. byteshandel

  byteshandel, affärstransaktioner som bygger på direkt utbyte av varor med lika värde, utan inblandning av pengar.
 3. bytesrätt

  bytesrätt, en hyresgästs lagstadgade rätt att, efter hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd, överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet i syfte att genom byte erhålla annan bostad.
 4. bytesbalans

  bytesbalans, sammanställning av skillnaden i värde mellan vad som produceras och konsumeras i ett land under ett år.

 5. byte

  byte är detsamma som 8 bitar i det binära talsystemet.
 6. byteshushållning

  byteshushållning, ett sätt att byta vara mot vara eller vara mot tjänst i ett naturahushållande samhälle, där ett kontrollerat penningsystem för ekonomiska transaktioner kan förekomma men spelar en underordnad roll.
 7. bytesvärde

  bytesvärde, ett begrepp som härstammar från Aristoteles och vidareutvecklats av de klassiska nationalekonomerna och Marx.
 8. byte

  byte, inom avtalsrätten: ömsesidigt avtal där båda parter skall överlämna egendom till varandra.
 9. byte

  byte, de insekter, däggdjur, fåglar, fiskar m.fl. som rovdjur/predatorer fångar; eller det vilt som en jägare nedlägger.
 10. bytesrelation

  bytesrelation, bytesförhållande, förhållandet mellan ett lands exportpriser och importpriser.