1. diskret

  diskret (latin discretus ’åtskild’, ’försedd med urskillningsförmåga’, form av discerno ’avsöndra’, ’skilja åt’), som vetenskaplig term: åtskild, icke kontinuerlig.
 2. diskret matematik

  diskret matematik, det matematiska studiet av diskreta storheter och system till skillnad från kontinuerliga.
 3. diskret

  diskre´t adj., neutr. ~ ORDLED: dis-kret
  Svensk ordbok
 4. diskret komponent

  diskret komponent, separat kapslad halvledarkomponent, avsedd att förbindas elektriskt med andra komponenter på kretskort eller keramiksubstrat.
 5. diskret fördelning

  diskret fördelning, begrepp inom sannolikhetsteorin.
 6. diskretisering

  diskretisering, inom matematiken teknik att överföra ett matematiskt problem till ett beräkningsbart problem med ändligt många variabler.
 7. diskretionär

  diskretionär, inom juridiken: att någon har diskretionär beslutanderätt innebär att han kan träffa sina beslut efter eget fritt bedömande, obunden av fasta regler.
 8. lobbying

  lobbying, lobbning, lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning.
 9. foton

  foton, ljuskvantum, ljusets och det elektromagnetiska fältets minsta energikvantum.
 10. diskretion

  diskretion [-ʃo´n] subst. ~en ORDLED: dis-kret-ion-en
  Svensk ordbok