1. dynamisk

  dynamisk, som har att göra med dynamik, med krafter och rörelser (ofta i överförd mening).
 2. dynamisk psykologi

  dynamisk psykologi, psykologi som rör motivation och emotion.
 3. dynamisk jämvikt

  dynamisk jämvikt, sociologiskt begrepp som innebär att ett socialt system utvecklas och förändras samtidigt som de i systemet verksamma krafterna uppväger varandra, dvs. stabiliteten och balansen i systemet bevaras.
 4. dynamisk viskositet

  dynamisk viskositet, proportionalitetsfaktor för den kraft som åtgår för att parallellförskjuta en yta relativt en annan, om spalten mellan dessa ytor är fylld av en viskös vätska eller gas.
 5. dynamiskt system

  dynamiskt system, matematisk term för långtidsuppträdandet för lösningar till ordinära differentialekvationer.
 6. dynamisk last

  dynamisk last, yttre krafter som varierar med tiden.
 7. dynamisk programmering

  dynamisk programmering, en matematisk metod att bestämma lösningar till optimeringsproblem med tidsstruktur (eller där en sådan kan införas); jämför optimeringsteori.
 8. dynamisk modul

  dynamisk modul, förhållandet mellan spänning och töjning hos ett material som utsätts för måttliga, cykliskt varierande laster.
 9. dynamisk axelbelastning

  dynamisk axelbelastning, i fordonssammanhang benämning på den ögonblickliga, verkliga kraften mot vägbanan från samtliga hjul i samma längsposition på ett fordon.
 10. dynamisk dämpare

  dynamisk dämpare, anordning för att i speciella fall minska resonansvibrationer i maskiner.