1. ekonomi

  ekonomi, vetenskaplig disciplin som omfattar studiet av resursers bildande, organisation och användning, det vill säga av alla de arrangemang inom vilka människor söker sin bärgning och försöker tillfredsställa sina behov.

 2. cirkulär ekonomi

  cirkulär ekonomi, ekonomiska modeller som kännetecknas av hög grad av återvinning och effektivt resursutnyttjande. 

 3. internationell ekonomi

  internationell ekonomi, den del av nationalekonomin som behandlar orsakerna till, och de samhällsekonomiska konsekvenserna av, ekonomiska transaktioner mellan länder.
 4. ekonomiskt system

  ekonomiskt system, det nätverk av institutioner och regler (skrivna och oskrivna) som man använder för att inom en organisation (i vid mening) samordna knappa resurser.
 5. ekonomisk politik

  ekonomisk politik, sammanfattande benämning på åtgärder från i första hand statens sida inriktade på att påverka förhållanden i ekonomin.
 6. ekonomisk tillväxt

  ekonomisk tillväxt, detsamma som tillväxt.
 7. offentlig ekonomi

  offentlig ekonomi, område inom nationalekonomin som studerar den offentliga sektorns uppgifter och inverkan på samhällsekonomin.
 8. ekonomisk demokrati

  ekonomisk demokrati, medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.

 9. ekonomisk karta

  ekonomisk karta, typ av karta som redovisar markanvändning, främst inom jordbruket, och markens indelning i fastigheter.
 10. ekonomiska sanktioner

  ekonomiska sanktioner, handelsembargon, bojkotter, en stats eller internationell organisations avbrytande av ekonomiska förbindelser med annan stat för att uppnå politiska mål eller upprätthålla regler.