1. enskilt anspråk

  enskilt anspråk, krav gentemot gärningsmannen från den som blivit utsatt för ett brott, vanligen avseende ersättning för skada som har uppstått i samband med brottet.
 2. enskilt åtal

  enskilt åtal, sådan ansvarstalan med anledning av brott som förs av målsäganden eller av annan åtalsberättigad person.

 3. enskilt haveri

  enskilt haveri, EH, engelska particular average, den skada och kostnad som genom olyckshändelse under sjöresa drabbar fartyg eller last och som inte kan hänföras till gemensamt haveri.
 4. enskilt bruk

  enskilt bruk, äldre benämning på privat bruk.

 5. enskilt vatten

  enskilt vatten, vattenområde som hör till fastighet.
 6. enskilt arbete

  enskilt arbete, en form av obligatorisk individuell arbetsuppgift i det tidigare gymnasiet och i folkskoleseminarierna, där elev i samråd med lärare valde en lämplig, mera omfattande uppgift, som sedan redovisades skriftligen och muntligen.
 7. enskilt vårdhem

  enskilt vårdhem, privat vårdinstitution för somatiskt kort- och långtidssjuka, för psykiskt sjuka med måttligt vårdbehov, för personer som är konvalescenta efter en psykisk eller somatisk sjukdom eller för äldre personer i behov av vård och tillsyn.
 8. antiken

  antiken, benämning på tidsperioden ca 800 f.Kr.–500 e.Kr. i Greklands och Roms historia.
 9. finlandssvenska

  finlandssvenska, den variant av svenska som används i Finland.
 10. genetiskt modifierad organism

  genetiskt modifierad organism, GMO, transgen organism, organism som har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik.