1. etanol

  etanol, rationellt namn på föreningen
  C2H5OH, etylalkohol, alkohol, (vin)sprit, den mest kända av alla alkoholer.

 2. etanol

  etanol [-å´l] subst. ~en ORDLED: et-an-ol-en
  Svensk ordbok
 3. jäsning

  jäsning, förjäsning, energigivande omvandling av ett organiskt ämne som ersättning för den syreberoende cellandningen hos många bakterier och några jästsvampar i syrefria miljöer.
 4. värmekapacitet

  värmekapacitet, den värmemängd som under fastställda betingelser måste tillföras ett system för att dess temperatur skall öka med en grad.
 5. molekyl

  molekyl är minst två atomer som är sammanbundna med en eller flera kemiska bindningar, till exempel syremolekylen, O 2.
 6. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 7. etanolaminer

  etanolaminer, gemensam benämning på de tre hydroxisubstituerade aminer som bildas vid reaktion mellan etenoxid och koncentrerad ammoniak: monoetanolamin, HOCH 2CH 2NH 2, dietanolamin, (HOCH 2CH 2) 2NH, samt trietanolamin, (HOCH 2CH 2) 3N.
 8. förbränning

  förbränning, exoterm kemisk reaktion där ett brännbart ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt (rökgas).

 9. förnybara energikällor

  förnybara energikällor, förnyelsebara energikällor, flödande energikällor, energikällor som direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom fortlöpande förnyas i samma takt som de används.

 10. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.