1. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.

 2. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 3. fasthet

  fas`thet subst. ~en ORDLED: fast-het-en
  Svensk ordbok
 4. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 5. kemisk bindning

  kemisk bindning, den attraktion som sammanfogar atomer till molekyler eller till vissa typer av fasta kroppar.
 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 8. fast växelkurs

  fast växelkurs, se fast valutakurs.
 9. hållbar utveckling

  hållbar utveckling (engelska sustainable development), begrepp lanserat i Brundtlandrapporten 1987, och där definierat som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.