1. grundsats

  grun`dsats subst. ~en ~er ORDLED: grund--sats-en
  Svensk ordbok
 2. Wienkongressen

  Wienkongressen, internationell konferens i Wien från september 1814 till juni 1815 med syfte att nyordna Europa efter Napoleontidens omvälvningar.

 3. talionsprincipen

  talionsprincipen, juridisk grundsats enligt vilken en brottsling ska tillfogas lika stor skada som den han själv åstadkommit genom sitt brott.
 4. ekvivalensprincipen

  ekvivalensprincipen, inom juridiken en straffrättslig grundsats som innebär att lika fall ska behandlas lika.
 5. axiom

  axiom, i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående.
 6. objektivitetsprincipen

  objektivitetsprincipen, för domstolar och offentlig förvaltning gällande och i grundlagen (regeringsformen) inskriven grundsats som innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska.
 7. princip

  princip, inom filosofin begrepp som används bl.a. i metafysiken i betydelsen grund, yttersta grundsats eller förutsättning för någots existens; i etiken i betydelsen maxim, handlingsregel eller förutsättning för handlande eller viljande.
 8. dogm

  dogm, med grundbetydelsen ’något som framstår som rätt och riktigt’, lärosats som fastslagits på ett förpliktande sätt.
 9. element

  element, (bestånds)del, komponent, enhet (ingående i en helhet).
 10. sentens

  sentens, kärnfullt formulerat tänkespråk, tänkvärt yttrande, grundsats, ofta med sedelärande innebörd.