1. handling

  handling, term för det händelseförlopp, den (kronologiska) plan, också kallad fabel, som utgör ”den röda tråden” i en berättelse, ett drama osv.
 2. handlingsteori

  handlingsteori, filosofisk teori om medvetet mänskligt handlande i motsats till rent yttre skeenden.
 3. handlingstypologi

  handlingstypologi, klassificering av handlingar med utgångspunkt i en handlingsteori.
 4. allmän handling

  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där.
 5. handlingsförmåga

  handlingsförmåga, juridisk term för den förmåga som en person har att åta sig rättsligt bindande förpliktelser.
 6. handling

  handling, grundläggande begrepp inom förvaltnings- och tryckfrihetsrätten.
 7. rättslig handlingsförmåga

  rättslig handlingsförmåga, rättshabilitet, rättshandlingsförmåga, den förmåga som en person kan ha att med rättsligt bindande verkan själv ombesörja sina rättsliga angelägenheter, t.ex. att sluta avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter.
 8. offentlig handling

  offentlig handling, allmän handling som inte är hemlig.
 9. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 10. handlingens enhet

  handlingens enhet, den del av doktrinen om de dramatiska enheterna som säger att ett skådespel bör ha en enda och enhetlig handling.