1. hypotes

  hypotes, antagande, förutsättning.
 2. alternativ hypotes

  alternativ hypotes, begrepp inom teorin för statistisk hypotesprövning.
 3. hypotesprövning

  hypotesprövning, se statistisk hypotesprövning.
 4. Bernoullis hypotes

  Bernoullis hypotes, approximation i teknisk balkteori, först formulerad av Jakob (Jacques) Bernoulli.
 5. Riemanns hypotes

  Riemanns hypotes, talteoretisk hypotes angående den av Euler införda zetafunktionen ζ( s) = Σ  n–s.
 6. statistisk hypotesprövning

  statistisk hypotesprövning, metod att med statistiska test empiriskt pröva hypoteser formulerade i termer av en statistisk modell för data.
 7. Sapir–Whorf-hypotesen

  Sapir–Whorf-hypotesen, den språkliga relativitetsprincipen, hypotesen att det i varje språks grammatik och lexikon finns en inbyggd uppfattning om världen som präglar talarnas tänkande.
 8. hypotes

  hypote´s subst. ~en ~er ORDLED: hypo-tes-en
  Svensk ordbok
 9. Airys hypotes

  Airys hypotes, den hypotes som G.B. Airy uppställde år 1855 som förklaring till en bergskedjas alltför ringa dragningskraft på lodet i förhållande till dess synliga massa.
 10. Prouts hypotes

  Prouts hypotes, hypotesen att alla grundämnens atomvikter är heltalsmultipler av vätets och att därför alla grundämnens atomer kunde betraktas vara uppbyggda av väteatomer.