1. innefatta

  inn`efatta verb ~de ~t ORDLED: inne--fatt-ar SUBST.: innefattande
  Svensk ordbok
 2. råvara

  råvara, obearbetad eller obetydligt bearbetad vara för industriell vidareförädling; inom naturresursforskningen den del av den potentiellt utnyttjbara volymen reserver som faktiskt utvinns av människan.
 3. sociala medier

  sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

 4. sekularisering

  sekularisering, processer som innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle och i medborgarnas medvetande.
 5. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 6. jiddisch

  jiddisch, yiddish, ashkenaziska, germanskt språk, ett av huvudspråken för judar i förskingringen, vid sidan av bl.a. ladino, hebreiska och arabiska, ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.

 7. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 8. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater sedan 2020).