1. kollektiv

  kollektiv, stor grupp, sammanhållen kring ett gemensamt intresse: löntagarkollektiv, kollektiv av hyresgäster, konstnärer, personer som tillsammans driver en verksamhet etc.
 2. kollektivjordbruk

  kollektivjordbruk, jordbruk som utmärks av samgående beträffande ägande, arrende eller drift av jordbruksmark.

 3. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 4. kollektivisering

  kollektivisering, överförande av produktionsmedel från enskilt till gemensamt eller allmänt ägande.
 5. kollektivism

  kollektivism, åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas.
 6. kollektivt medvetande

  kollektivt medvetande, term introducerad i samhällsvetenskapen av Émile Durkheim för att beteckna de övertygelser och känslor som är gemensamma för genomsnittet av medlemmarna i ett samhälle eller en grupp.
 7. kollektivt omedvetet

  kollektivt omedvetet, begrepp i C.G. Jungs analytiska psykologi.
 8. kollektiv beslutsmetod

  kollektiv beslutsmetod, den vanligaste när beslut ska fattas gemensamt av flera.
 9. kollektivtrafik

  kollektivtrafik, trafik där resenärer i organiserad form tillsammans använder ett fordon.

 10. kollektiv rationalitet.

  kollektiv rationalitet. Inom ekonomi och filosofi studeras problemet med hur flera individers åsikter skall jämkas samman till ett kollektivt rationellt beslut (jämför social beslutsteori).