1. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 2. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 3. kopiera

  kopie´ra verb ~de ~t ORDLED: kopi-er-ar SUBST.: kopierande, kopiering
  Svensk ordbok
 4. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 5. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 6. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 7. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 8. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 9. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.

 10. digitalisering

  digitalisering, ursprungligen omvandling av information från analog till digital representation, numera även allmänt om övergången till ett digitalt informationssamhälle.