1. kriminalitet

  kriminalitet, se brottslighet.
 2. kriminalitet

  kriminalite´t subst. ~en ORDLED: krim-in-al-itet-en
  Svensk ordbok
 3. rap

  rap är en musikstil där rytmiskt tal med rimmade texter framförs till musikackompanjemang.

 4. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.
 5. slang

  slang, vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets.
 6. nynazism

  nynazism, neonazism, beteckning som används för att beskriva de nazistiska rörelser och de till dessa knutna ideologier som vuxit fram i huvudsak sedan 1960-talet.

 7. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 8. urfolk

  urfolk, ursprungsbefolkning, urbefolkning, urinvånare, vanligen de etniska grupper som är ättlingar till de första mänskliga invånarna i ett visst geografiskt område.

 9. brottslighet

  brottslighet, kriminalitet, gemensam term för begångna straffbelagda handlingar.

 10. väckelserörelser

  väckelserörelser, religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster och ofta karismatiska yttringar (jämför karismatisk rörelse).