1. lyte

  lyte, i äldre språkbruk framför allt sådana medfödda missbildningar som enligt folkliga föreställningar berodde på att modern ”försett sig” under havandeskapet.
 2. lyte

  ly`te subst. ~t ~n ORDLED: lyt-et
  Svensk ordbok
 3. lyte och men

  lyte och men, skadeståndsrättslig term för vissa varaktiga följder av personskada som inte går att ekonomiskt uppskatta till bestämt belopp: smärta, inskränkning i rörelseförmågan och i möjligheten till fritidssysselsättningar, vanställt utseende etc.
 4. hiphop

  hiphop, ungdomsrörelse som inbegriper breaking, rapping (se rap), scratching (att diskjockeyn med handen tvingar skivtallriken fram och tillbaka, varvid ett skrapande ljud åstadkoms) och graffiti.
 5. lyteskomik

  ly`teskomik subst. ~en ORDLED: lyt-es--kom-ik-en
  Svensk ordbok
 6. personskada

  personskada, inom skadeståndsrätten benämning på kroppsliga eller psykiska sjukdomstillstånd, vare sig de har fysiska orsaker eller vållats på annat sätt, t.ex. genom psykisk chock.
 7. husförhörslängd

  husförhörslängd, en enligt 1686 års kyrkolag av prästen upprättad förteckning för kontroll av församlingsbornas läsfärdighet och katekeskunskaper.

 8. botare

  botare, den av svenska folklorister numera använda beteckningen för utövarna av traditionell folklig, icke vetenskapligt grundad, läkekonst (se folkmedicin) och vissa former av alternativ medicin.
 9. Erik Eriksson

  Erik Eriksson, kallad Erik läspe och halte, född ca 1216, död 2 februari 1250, svensk kung 1222–29 och 1232 eller 1234–50, postum son till Erik Knutsson.
 10. synsk

  synsk har den sagts vara som kunnat ”se i syne”, dvs. kunnat se övernaturliga väsen som för andra är osynliga.