1. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 2. kärnkraft

  kärnkraft, gängse men ur fysikalisk synvinkel oegentlig benämning på kärnenergi, särskilt med avseende på produktion av el (kärnel) och värme (kärnvärme).
 3. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 4. blodomlopp

  blodomlopp, cirkulationssystem hos människa och djur för transport av blod.

 5. kraft

  kraft, växelverkan, fundamentalt begrepp inom fysiken för processer som påverkar materiella kroppars form eller rörelse genom utbyte av energi eller rörelsemängd.
 6. myt

  myt, i religiöst språk en berättelse om ett gudomligt skeende som har en grundläggande betydelse för människans tillvaro och ger mening åt denna; det rör sig här om egentliga myter om världens skapelse och undergång, människans och samhällsordningens tillkomst, dödens och det ondas ursprung, frälsningen.
 7. ångmaskin

  ångmaskin, kolvmaskin med en eller flera kolvar som rör sig fram och åter och omvandlar energin hos vattenånga av mer eller mindre högt tryck till mekaniskt arbete.
 8. komet

  komet, liten isrik kropp i omloppsbana kring solen, vanligen hemmahörande i Oorts kometmoln.

 9. Kol- och stålunionen

  Kol- och stålunionen, vanlig men oegentlig benämning på Europeiska kol- och stålgemenskapen, se Kol- och stålgemenskapen.
 10. mikroorganism

  mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial.