1. olikhet

  olikhet, matematisk formel som innehåller något av tecknen < (mindre än), ≤ (mindre än eller lika med), > (större än), ≥ (större än eller lika med) eller ≠ (skild från) och alltså jämför två storheter.
 2. Cauchy–Schwarz’ olikhet

  Cauchy–Schwarz’ olikhet, namn på olikheten |〈 x,  y〉| ≤ | x|·|y| som uttrycker att den inre produkten 〈 x,  y〉 av två vektorer x och y aldrig kan bli större i absolutbelopp än produkten av deras längder | x| och | y|.
 3. olikhet

  o`likhet subst. ~en ~er ORDLED: o--lik-het-en
  Svensk ordbok
 4. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 5. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 6. kolonialism

  kolonialism innebär att ett land erövrar och utnyttjar områden, kolonier, utanför det egna landområdet.

 7. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 8. indoeuropeiska språk

  indoeuropeiska språk, språkfamilj som omfattar språk som har talats länge i Europa och Asien; de talas i dag av uppemot 3 miljarder människor.

 9. nervcell

  nervcell, gangliecell, neuron, cell som skapar och förmedlar impulser i nervsystemet.

 10. Gårdings olikhet

  Gårdings olikhet, grundläggande s.k. a priori-olikhet för partiella differentialekvationer, dvs. en olikhet som direkt från differentialekvationen utan att lösa densamma ger en uppskattning av lösningarna med hjälp av ekvationens högerled.