1. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring i klimatsystemet som manifesteras i egenskaper som medeltemperatur, nederbördsfördelning och havsnivåer.

 2. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 3. statistisk inferens

  statistisk inferens, induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av slumpmässighet i data.
 4. inferens

  inferens, inom statistiken; att dra slutsatser om en statistisk modell med hjälp av empiriska data, t.ex. skatta parametrar eller testa hypoteser om deras värden.
 5. kosmisk bakgrundsstrålning

  kosmisk bakgrundsstrålning, kosmiskt bakgrundsbrus, elektromagnetisk strålning från universum som inte kunnat hänföras till enskilda objekt.
 6. motiv

  motiv, grundtanke, bärande idé i en konstnärlig framställning, med något skiftande definition i olika konstarter.
 7. rytm

  rytm, regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
 8. parameter

  parameter, i matematiken storhet som är konstant under en viss process men som sedan kan ges ett annat värde.
 9. chitvå-test

  chitvå-test, χ2-test, typ av statistiska test med omfattade användning.

 10. substitutvara

  substitutvara,  en vara eller tjänst som kan ersätta en annan vara eller tjänst utan att användarens nyttokrav går förlorat.