1. process

  process, inom juridiken detsamma som rättegång.
 2. process

  process är inom teknik och vetenskap ett samlingsnamn på det som ofta sker vid tillverkning eller framställning av något i en industri.
 3. process

  process, i databehandlingssammanhang en aktivitet i form av ett exekverande datorprogram.
 4. processor

  processor, inom datortekniken detsamma som centralenhet.

 5. endogena processer

  endogena processer, geologiska processer som drivs av det energiflöde som kommer inifrån jorden.
 6. exogena processer

  exogena processer, samlingsterm för jordytans yttre terrängformande processer, dvs. vittring, massrörelser, erosion, transport och deposition.
 7. stokastisk process

  stokastisk process, slumpmässig funktion, slumpkurva, matematisk modell för förlopp som utvecklar sig slumpmässigt i tid eller rum.
 8. isentrop process

  isentrop process, fysikalisk process, som genomgås av en gas eller vätska, utan att dess entropi förändras.
 9. summarisk process

  summarisk process, inom juridiken det snabba och enkla förfarande som tillämpas för att i otvistiga mål ge borgenären ett avgörande som går att verkställa.
 10. Processen

  Processen, Der Prozess, roman av den tjeckiske, tyskspråkige författaren Franz Kafka, utgiven 1925.