1. psykiskt trauma

  psykiskt trauma, se trauma.
 2. psykisk hälsa

  psykisk hälsa, svårdefinierbart begrepp vars betydelse är vidare än frihet från psykisk sjukdom.
 3. psykisk störning

  psykisk störning, tillstånd av psykisk ohälsa som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen (hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar lidande och funktionsnedsättning.

 4. psykisk sjukdom

  psykisk sjukdom, i tidigare svensk lagstiftning använd term som ersatts av psykisk störning.
 5. integritet

  integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet).

 6. surrealism

  surrealism, internationell konstriktning som av rörelsens ledare och teoretiker, poeten André Breton, i det första surrealistiska manifestet 1924 definierades som ”ren psykisk automatism” och ”tankens diktamen i frånvaro av all förnuftskontroll, utan allt vad estetik och moral heter”.
 7. psykoanalys

  psykoanalys, dels en behandlingsmetod, dels en teori om omedvetna psykiska processer.
 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 9. adrenalin

  adrenalin, engelska epinephrine, hormon som bildas i binjuremärgen under inverkan av sympatiska nervsystemet.
 10. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.