1. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 2. revolutionskrigen

  revolutionskrigen, sammanfattande benämning på de krig som Frankrike (och med Frankrike förbundna stater) förde mot skilda koalitioner 1792–1815, dvs. under franska revolutionen och Napoléon Bonaparte (från 1804 Napoleon I), de senare krigen även kallade Napoleonkrigen; jämför ruta koalitionskrigen.
 3. franska revolutionen

  franska revolutionen, de politiska omvälvningar i Frankrike 1789–99 varunder kungamakten och de feodala privilegierna avskaffades.
 4. industriella revolutionen

  industriella revolutionen, term som avser omvälvningen från agrarsamhälle till industrisamhälle, i första hand i Storbritannien men även industrisamhällets genombrott i andra länder.
 5. amerikanska revolutionen

  amerikanska revolutionen, benämning på nordamerikanska frihetskriget (1775–83).
 6. revolutionär

  revolutionär kallas en person som strävar efter en samhällsomstörtning, se revolution.
 7. ryska revolutionen

  ryska revolutionen, samlingsbenämning på en rad revolutionära uppror och maktövertaganden som ägde rum i Ryssland 1905–17.
 8. Glorious Revolution

  Glorious Revolution, egentligen The Glorious Revolution , engelsk benämning på den ärorika revolutionen.
 9. neolitiska revolutionen

  neolitiska revolutionen, den i mänsklighetens historia viktiga övergången från fångst- och samlarekonomi till åkerbruk och boskapsskötsel.

 10. ärorika revolutionen

  ärorika revolutionen, engelska the Glorious Revolution, engelsk statsvälvning 1688–89, då den katolske kungen Jakob II avsattes till förmån för sin protestantiska dotter Maria II och hennes likaledes protestantiske gemål, den nederländske ståthållaren Vilhelm III av Oranien.